Nalazite se ovde: Start » Obaveštenje o privatnosti za regrutaciju

Obaveštenje o privatnosti za regrutaciju

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti. 20.08.2019. godine

2. Svrha obaveštavanja.

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) objašnjava kako IKOR obrađuje lične podatke potencijalno zaposlenih i izdaje se u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo mogli da procenimo da li ispunjavate uslove da postanete deo tima IKOR-a i da li se vaše vrednosti slažu sa vrednostima IKOR-a. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji IKOR koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke koji su nam potrebni kako bi Vas bolje upoznali.

IKOR podržava prava koja ZZPL omogućava. Mi smo sigurni da je to veliki korak u obezbeđivanju Vašeg prava da u potpunosti kontrolišete svoje lične podatke kao naš potencijalno zaposleni.

Lični podatak je svaki podatak o Vama, na osnovu koga možemo da Vas identifikujemo (npr. ime, prezime, ali i radni status ili e-mail adresa).

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i amandmani.

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (29. januara 2020. godine). Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama.

U ovom Obaveštenju, “IKOR“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na IKOR Development Center d.o.o. Beograd, ul. Birčaninova br. 7, 11000 Beograd, Srbija. IKOR utvrđuje svrhu i način na koji prikuplja, upotrebljava i na drugi način obrađuje lične podatke.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod IKOR možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adresu ivana.vukanic@ikor.de i pozivom na broj telefona +381 64 8331366.

5. Vrste podataka o ličnosti.

U cilju ostvarivanja svrhe regrutacije i potencijalnog zaposlenja u IKOR-u, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • Podaci o ličnoj identifikaciji i informacije o lokaciji, kao što su ime i prezime, pol, mesto prebivališta (boravišta), fotografije;
 • Kontakt podaci, kao što su e-mail adresa, broj telefona, web sajt;
 • Javno dostupne informacije, kao što su profili društvenih mreža (LinkedIn, Facebook profil, Xing itd.);
 • Podatke o ličnim brojevima i dokumentaciji koju izdaju državni organi, kao što je pasoš, radna dozvola;
 • Podatke vezane za imigraciju i status boravka u zemlji;
 • Podaci o ličnosti koji se odnose na prethodno poslovno iskustvo, kao što su naziv i opis poslova, mesto rada, godine iskustva, prethodni poslodavci;
 • Podaci o ličnosti koji se odnose na vrstu i stepen stručne spreme;
 • Podaci o obrazovanju i treninzima, kao što su diplome, sertifikati, licence, nagrade;
 • Podaci za regrutaciju i podaci koji se odnose na zaposlenje, kao što su ciljevi, rezultati ocene radnog učinka, planiranje karijere, veštine, interesovanja;
 • Biznis podaci, kao što su naziv kompanije, pozicija, biznis adresa, biznis broj telefona, biznis e-mail adresa.

6.  Svrha obrade i pravni osnov za obradu.

U cilju potencijalnog zaposlenja u IKOR-u obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu:

Ugovora

Obrađujemo Vaše lične podatke da bismo Vas zaposlili u IKOR-u i zaključili ugovor o radu. Međutim, pre samog zaključenja ugovora o radu, neophodno je da procenimo da li ste Vi prava osoba za IKOR, ali takođe i Vi da zaključite da li delite vrednosti IKOR-a.

Pristanka

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali da biste bili obaveštavani o istim ili sličnim poslovima u IKOR-u. Pristanak nam je neophodan kako bismo Vas obaveštavali o istim ili sličnim poslovima nakon isteka 12 meseci od Vašeg apliciranja za poziciju u IKOR-u.

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeći način: slanjem na e-mail adresu: ivana.vukanic@ikor.de

Naših pravnih obaveza

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva.

Zaštite vaših životno važnih interesa

Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.

Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših  ličnih podataka je stupanje u Program i korišćenje svih njegovih pogodnosti.

7. Primaoci podataka o ličnosti.

Vaši lični podaci se dele interno u okviru IKOR-a, u cilju Vašeg zaposlenja u IKOR.

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Ugovornim saradnicima i drugim primaocima koji su u direktnoj poslovnoj vezi sa IKOR-om i koji u naše ime obavljaju usluge za gore navedene svrhe, kao sto su agencije za regrutaciju, advokati, knjigovođe;
 • Pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, čet servisi ili softverske kompanije;
 • Privrednim društvima koja su povezana društva sa IKOR-om, a koja za IKOR obavljaju određene radnje kao što je tehnička podrška ili korišćenje servera;
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad IKOR-om, ukoliko je IKOR uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. IKOR ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

8. Prenos podataka o ličnosti u druge države.

Lični podaci koje obrađujemo o Vama prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka - članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

9. Rok čuvanja.

IKOR čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje proces selekcije, a najduže 12 meseci nakon što se prijavili za određenu poziciju u okviru IKOR-a. IKOR može da čuva Vaše lične podatke još dve godine nakon što se završi proces selekcije za određenu poziciju, ukoliko ste nam dali poseban pristanak da Vam šaljemo slične adekvatne ponude za posao u IKOR-u. Nakon isteka navedenih rokova prestaje svrha naše obrade tih podataka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana kada isteknu predviđeni rokovi.

10. Bezbednost ličnih podataka.

IKOR kontinuirano preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka u skladu sa ZZPL.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. IKOR i povezana lica primenjuju najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali IKOR u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

11. Vaša prava.

Možete da koristite određena prava prema IKOR-u u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama povodom regrutacije. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prenosivost: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;
 • Automatizovano donošenje odluka: pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, koja može da uključi profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vaša prava možete da ostvarite na sledeći način: slanjem na e-mail adresu ivana.vukanic@ikor.de i pozivom na broj telefona +381 64 8331366.

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

12. Moguće posledice u slučaju da propustite da nam dostavite Vaše lične podatke.

Slanje Vaših ličnih podataka kroz Vaše biografije ili na drugi način je neophodan uslov da bismo Vas razmotrili za otvorene pozicije u IKOR-u. Ukoliko nam ipak ne prosledite lične podatke koji su nam neophodni da odlučimo o kandidatu koji će postati deo tima IKOR-a, nećemo biti u mogućnosti da obradimo Vašu biografiju i nećete ući u proces selekcije.

Vaš IKOR

Top